Aanpak

Eco2Focus  werkt op het snijvlak van markt en techniek. Wij onderscheiden wij ons van andere bureaus door een duale benadering, waarbij wensen vanuit de markt en de maatschappelijke omgeving steeds gekoppeld worden aan de technologische en financiële haalbaarheid. Communicatie vormt daarbij een essentieel onderdeel. Door wensen te verhelderen dragen we bij aan de kwaliteit van de besluitvorming en vergroting van het draagvlak voor de gekozen oplossingen. Doordat onze eigen brede en diepgaande kennis en ervaring is verankerd in een klein team, is onze conceptuele oplossing niet afhankelijk van verschillende externe experts (som der delen) maar ontstaat vanuit een integrale visie. Uiteraard maken we bij de uitvoering zo nodig wel gebruik van vertrouwde externe partners. Dit alles vertaalt zich voor de opdrachtgever in een optimaal eindresultaat.

Onze uitgebreide en actuele technologische kennis van ICT en overige hard en software ontwikkelingen waarborgen een up-to-date ontwerp. We waken er echter voor dat de nieuwste technologie een doel op zich wordt en het aspect duurzaamheid over het hoofd wordt gezien. Een beperkte economische levensduur in combinatie met een gebrekkige beheer en onderhoudsfilosofie brengt dan grote risico’s en onvoorziene kosten met zich mee. Eco2Focus volgt de ontwikkelingen op de voet, maar past ze niet toe, voordat aspecten als betrouwbaarheid, veiligheid en onderhoudbaarheid geborgd zijn. Onze bewezen ontwerp en ontwikkel filosofie en aanpak, waarbij gebruiker aspecten en onderhoud een solide basis vormen, verminderen risico’s en drukken de levensduurkosten.

spiraalvenn (1)Eco2Focus heeft zich in de afgelopen jaren met succes toegelegd op het verbeteren van metho­die­ken en technie­ken om het gewenste resul­taat doelge­richter en efficiënter te berei­ken. Boven­dien met beheersbaar risico en toe­komst­vast. Door direct bij het begin de “omge­ving” en randvoorwaar­den te onderzoeken en deze bo­vendien bij het oplossen van het pro­bleem te betrekken, wordt de optimale oplos­singsrichting vooraf bepaald. Verder nemen wij beheer en onderhoudaspecten van meet af aan mee als ontwerpbasis. Wij maken gebruik van unieke tools, die in eigen beheer zijn ontwik­keld. Ze zijn in het afgelopen decennium met succes toegepast bij verschillende complexe en groot­schalige projecten. Daarnaast beschik­ken wij over state-of-the-art ontwikkelsoftware.

Hieronder volgt een op­somming:

  • Strategy Effectiveness Model: ontwikkeld voor het bepalen van de optimale oplossingsstrategie d.m.v. een krach­ten­analyse op basis van een “system dynamics”- variant;
  • Simple Asset Management: ontwikkeld voor het berekenen van levensduurkosten en het bepalen van het ontwerp in combinatie met een geoptimaliseerde beheer en onderhoudsstrategie;
  • Simple Management Activity Reporting & Tracking Structure: ontwikkeld ten behoeve van het efficiënt besturen van projecten;
  • Adaptive Contracting Methodology: ontwikkeld ten behoeve van duurzame en beheersbare contracten. Doordat hierbij optimaal rekening wordt gehouden met veranderingen in de toekomst (“over the horizon”) en de verschillende belangen van partijen (“across the value chain”), hebben deze contracten tot nu toe nooit aanleiding gegeven tot geschillen;
  • Solid Works Premium (Dassault Systèmes): geavanceerd 3D werktuigbouwkundig ontwikkel en simulatie­pakket.
  • LabView Professional Development System (National Instruments): geavanceerd dynamisch ontwikkel en simulatiepakket voor systemen (o.a. besturingen, meet- en regeltechniek)

Met deze tools is het mogelijk om het ontwerp van te voren “door te rekenen” over de gehele levensduur. Daardoor zijn wij in staat om vooraf een optimale spareparts strategie te bepalen en is ons ontwerp minder afhankelijk van de vaak beperkte economische levensduur van hard en software. Dat komt de duurzaamheid ten goede en reduceert de levensduurkosten aanzienlijk.

Uiteraard is uitgebreide kennis en ervaring van cruci­aal belang. Deze is bij Eco2Focus evenwichtig ver­deeld over verschillende sectoren. Daarbij maken onze kennis op academisch niveau in combi­natie met uitge­breide “hands on” ervaring het moge­lijk om wen­sen op efficiënte wijze te vertalen in haal­bare op­lossingen. Lopen projecten vaak stuk op ver­keerde of ontbrekende rand­voorwaarden, onze multi­discipli­naire en fundamentele expertise en aanpak minimali­seren de kans hierop: randvoor­waarden wor­den vooraf zorgvuldig geanaly­seerd en vervolgens in het verdere proces opnieuw ge­toetst. Binnen de gebieden van Energie, Infrastructuur en Mobiliteit richt Eco2Focus  zich op doelgroepen waar techni­sche innovatie en marktken­nis samenkomen

Geef een reactie